Lighthouse – Netnobody lyrics

Lighthouse – Netnobody lyrics

Lyrics Lighthouse – Netnobody I keep flipping, back and forth I keep flipping, back and forth I keep flipping back and forth like a lighthouse Like a lighthouse Like a lighthouseee I keep flipping back and forth like a lighthouseee Like a lighthouseee Like a lighthouseee. Back to back flights got my eyes red as f**k,... – Lyrics Lighthouse – Netnobody lyrics